Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.akodlhsiezit.sk

1.Všeobecné ustanovenia

1.1Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.akodlhsiezit.sk, prevádzkovaného spoločnosťou inPharm, spol. s r.o., spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom Kopčianská 8/A , 851 01 Bratislava , IČO:313 49 510 zapísanou v Obchodnom  registri  vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiely Sro, vložke číslo 4981/B /ďalej ako prevádzkovateľ).

 

1.2  Kontaktné údaje prevádzkovateľa: InPHARM, spol. s r.o., Kopčianská 8/A(vienna Gate) 1. poschodie, blok A9,851 01 Bratislava, IČO: 313 49 510 , DIČ: 2020884987,I Č DPH 2020884987,E-mail: objednavky@inpharm.sk, telefón 00421 2 44630402.

 

1.3 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32.P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

       

1.4 Týmito všeobecnými obchodnými (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“)  a Objednávateľom ako kupujúcim, (ďalej len „kupujúci“)  ktoré vznikajú na základe a/alebo v súvislosti s predajom a dodaním produktov (tovaru)prostredníctvom internetového obchodu akodlhsiezit.sk (ďalej len „Obchod“) umiestneného na internetových stránkach www.akodlhsiezit.sk (ďalej len „stránky Obchodu”). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

1.5 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy.  V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy  neupravené VOP zákonom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník platnom znení.

1.6.Odchýlne ustanovenie od VOP je možné zjednať v Kúpnej zmluve. Odchýlne dojednania majú prednosť pred ustanovením VOP. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.7. Znenie VOP môže predávajúci kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na stránkach Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. Pri nákupe tovaru sú pre kupujúceho  a predávajúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky tovaru predávajúcemu na vybavenie.

1.8. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí.

 1. Popis ponúkaného tovaru

2.1 Predávajúci ponúka na internetovej stránke výživové doplnky.

3.Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy.

3.1 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.akodlhsiezit.sk (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa týchto VOP.

3.1  Vyplnený objednávkový formulár na internetovej stránke predávajúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy t.j. záväzným potvrdením objednávky e-mailom zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

3.2   Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

3.4 Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP  platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito VOP súhlasí s nimi bez výhrad.

3.5 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred e-mailovým potvrdením o odoslaní objednávky zo strany Predávajúceho (notifikačný e-mail „Stav Vašej objednávky: Odoslaná“), a to formou: telefonicky na tel. čísle: 02/44630402 alebo e-mailom na adresu: objednavky@inpharm.sk

4.CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1  Kúpna cena je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v euro. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob alebo do vypršania časovo obmedzenej akcie. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.2  Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru.

4.3  Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • Platba v hotovosti alebo bezhotovostne kartou prostredníctvom kuriéra („na dobierku“) pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke
 • Platba v hotovosti v prevádzke predávajúceho uvedenej v rámci objednávkového formulára, tam kde Predávajúci umožňuje osobný odber
 • Platba platobnou kartou priamo pri objednávke na účet predávajúceho
 • Platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho po uzavretí kúpnej zmluvy

      s uvedením variabilného symbolu platby („ pred dodaním tovaru“),

4.4 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 • V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet.

4.7.V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je oznámený kupujúcemu v rámci procesu objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet   

4.8  Daňový doklad-y za predaj tovaru a služby (doprava) bude zákazníkovi dodaný buď priamo s tovarom alebo elektronicky emailom. Dodanie daňového dokladu emailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom. Objednávka a doprava môže byť rozdelená na viac daňových dokladov podľa expedície tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.9 Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru, majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

5.PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1 Spôsob prepravy: Prepravné náklady nie sú uvedené v cene tovaru. Záväzná cena za prepravu je uvedená v potvrdení objednávky.

5.2 Objednaný tovar/Objednávky sú spracované a najneskôr do 48 hodín odovzdané kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečí doručenie zásielky formou balíka. V prípade že objednávku neplatíte vopred, balík posielame na dobierku, v tomto prípade platíte kuriérovi v hotovosti. 

5.3 Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

5.4  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaným tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.6 V prípade platby v hotovosti sa predávajúci zaväzuje vydať tovar kupujúcemu kedykoľvek po prijatí objednávky kupujúceho v prevádzkarni predávajúceho v priebehu bežnej pracovnej doby t.j. 8:00 -12:00 hod. a 12:30-16:30 hod., ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom v objednávkovom rozhraní,

5.7  Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto hneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.Odstúpenie od zmluvy

6.1 V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  v znení neskorších má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho ( bod 1.2 VOP )

6.2  Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.3 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu sídla  alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho objednavky@inpharm.sk.

6.4  Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v nepoškodený v originálnom a nepoškodenom obale. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetku spôsobenú škodu. Predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať pohľadávku na náhradu škody za pohľadávku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.5  V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté platby kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci  zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.6  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä ak:

 1. a) ak pri platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 5 dní od potvrdenia objednávky
 2. b) ak kupujúci objednaný tovar neprevezme od prepravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov   ako sú dôvody na strane predávajúceho,
 3.   c) ak predávajúci nie je schopný dodať tovar najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa  

        nevyrába    alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.

 

6.7 Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia  bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

6.7 Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

 

7.Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

7.1   Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, za vady, ktoré má predávaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedná kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

7.2 Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

7.3  Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za dodaného vady tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za vadné plnenie predmetu zmluvy. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov SR.

7.4  Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.5 Práva z vadného plnenia (reklamácie) uplatňuje kupujúci písomne u predávajúceho prostredníctvom emailovej korešpondencie na adrese: objednavky@inpharm.sk.

7.6 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok predávajúceho uvedený v týchto VOP. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

7.7 Reklamačné konanie sa začína dňom:

 • doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie
 • doručenia reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

O uplatnení reklamácii vydá predávajúci alebo určená osoba kupujúcemu potvrdenie, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí kupujúceho  o jeho právach vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.  Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomný doklad prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

7.8  Pri  výživových doplnkoch  musí byť vyznačený dátum spotreby, alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

8.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 V súvislosti so zavedením legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti inPHARM spol.s r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke www.akodlhsiezit.sk v časti Ochrana osobných údajov.

8.2. Spokojnosť s nákupom - Overené zákazníkmi / Heureka.sk.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

9 .Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na stránkach Obchodu. 

 

 

 • (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)Komu: inPHARM, spol. s r.o.,Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava, IČO: 31 349 510 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo 4981/B, telefón: 0042102 44630402, e-mail: objednávky@inpharm.sk.

Týmto oznamujem/-e, že odstupujem/-e od kúpnej zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby číslo:
Dátum objednania/prijatia (*)
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)
Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí:
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum
(*) Povinný údaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VZOROVÝ FORMULÁR

Meno, priezvisko, titul :     ..................................................................................................................

Adresa bydliska:                ...................................................................................................................

Telefónne číslo/ email:      ....................................................................................................................                                                            

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou inPHARM spol. s r. o. so sídlom na Kopčianskej 8/A, 851 01 Bratislava, IČO: 313 49 510 (ďalej len ako „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov: Číslo objednávky a faktúry:          ............................................................

Dátum objednania (vystavenia faktúry):                       .............................................................

Dátum prijatia tovaru:                                                   ...............................................................

 

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.akodlhsiezit.sk):

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia (v predajni) :  ............................................................

Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu : ........................................................

 

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:

............................................................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):................................................................................................................................................................

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ..........................................................................................

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.akodlhsiezit.sk v sekcii "Obchodné podmienky" v bode 6.

 

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

 

 

 

V .........................., dňa.....................,p.............odpis spotrebiteľa ..............................................

 

V ..........................., dňa ..................., podpis predávajúceho ..........................................

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.